سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسن شجاعی فر – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین حسینی منش – کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
سلمان بهرامی – کارشناس شرکت صنعتی سردسازخودرو

چکیده:

تاثیر حضور فین های لوردار ۱ ، گام ف ین ها و زاویه لورها در سرعت های مختلف هوای ورودی، در شرایط جریانی و انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی فشرده، توسط دینامیک سیالات محاسباتی ۲ بررسی شده است. نتایج نشان می دهد افزایش محدود زاویه لورها سبب افزایش ضرایب انتقال حرارت و افزایش ظرفیت و راندمان فین ها می شود. افزا یش گام ف ین،
کاهش افت فشار و کاهش ظرف یت حرارت ی را در پی دارد. این امر با افزا یش رینولدز جر یان تشد ید م ی شود. در جر یان س یال با اعداد ر ینولدز کوچک، بیشتر انتقال حرارت در طول ف ین، در رد یف اول لورها و در نیمه اول فین صورت می گ یرد و لورهای نیمه دوم فین، سبب افزایش شدید افت فشار می شوند؛ لذا حذف لورهای نیمه دوم فین، بهبود راندمان فین را در پی
دارد . افزایش سرعت سیال سبب افزا یش ظرف یت ف ین، افزایش یکنواخت تر دمای سیال در طول ف ین و بهبود عملکرد لورهای نیمه دوم فین می شود. جهت صحه گذاری بر شبیه سازی عددی صورت گرفته، تست های تجربی مطابق با استاندارد مربوطه انجام شده است. م قایسه نتایج تحلیل با نتایج تجربی به طور متوسط %۵ خطا در مشخصات سیالاتی و %۷ خطا در پارامترهای حرارتی را نشان می دهد