سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی احسانی – دانشجوی دکترای تولید و عملیات دانشگاه تربیت مدرس
عادل آذر – استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس
محمود صفارزاده – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

حمل مواد خطرناک بدلیل ریسکهای مرتبط بسیار مورد توجه است. تاکنون رویکردهای مختلفی درمسیریابی مواد خطرناک بکار گرفته شده است. به علاوه دولت ها سیاستهای متفاوتی در کاهش ریسک حملمواد خطرناک و نیز توزیع ریسک احتمالی عادلانه بکار میگیرند. لذا در این مقاله سعی شده با طرح سناریوهایی ضمن ارائه مدل های ریاضی مسیریابی متناسب با هر سناریو، اثر سیاست ترافیکی تعیین ظرفیتبرای مسیرهای مختلف در مسیریابی مواد خطرناک پرداخته شود. سپس سناریوها و مدل های پیشنهادی در شبکه راههای استان فارس به عنوان مورد مطالعه این مقاله بکار گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد وجود ظرفیت برای مسیرها کمک شایانی به توزیع ریسک در شبکه راهها کرده و از ایجاد کمانهای با ریسکبحرانی جلوگیری می کند.