سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صابره دربندی – استادیار دانشکده کشاورزی گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف این تحقیق کاربرد معادلات سنت – ونانت دو بعدی برای تعیین سطوح ایزوکرونال حوضه کمانج علیا، یکی از زیرحوضه های رودخانه آجی چای واقع در استان آذربایجان شرقی می باشد برای این منظور ابتدا سطح حوضه مورد مطالعه درمحیط GIS به سلولهایی با ابعاد ۲۵۰×۲۵۰ متر تقسیم بندی و سپس نقشه رقومی ارتفاعی DEM تهیه شد معادله نفوذ کوستیاکف برمبنای تحلیل اطلاعات میدانی با توجه به تطابق مطلوب آن برای بیان مولفه نفوذ د رمعادله سنت – ونانت انتخاب گردید حل معادلات با استفاده از تکنیک عددی تفاضلات محدود با روش صریح به انجام رسید. مسیر جریان هر سلول به سلول مجاور تاخروجی تعیین شد سپس مقدار جریان سلولی به سلولی مجاور برمبنای مدل پخشیدگی با لحاظ نمودن میزان نفوذ لحظه ای برای تحلیل زمانی و مکانی شبیه سازی گردید. به ازای رویدادهای مختلف بارش زمان تعادل برای کلیه سلولهای حوضه بطور جداگانه محاسبه شد و نقشه ایزوکرونال برای هر رویداد ترسیم گردید.