سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مردانی مهراباد – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه ازاد واحد قزوین
رامین روحانی – دانش اموخته کارشناسی ارشد شهرسازی

چکیده:

این تحقیق سازمان فضایی جمعت شهرستانهای بابل، ساری و قائم شهر را مورد بررسی قرار داده و به دنبال دلائل و ارائه راهکارهای برای بهبود این شرایط می باشد. با توجه به مقادیر به دست امده از تحلیل داده ها با استفاده از مدل انتروپی در می یابم که در سطح شهرستانها توزیع سازمان فضایی جمعیت عدم تعادل را نشان می دهد. البته در دو سرشماری اخیر (۸۵-۹۰) این مقدار تفاوت چندانی را نشان نمی دهد. تحلیل سازمان فضایی بخش های اصلی فعالیت در سطح استان سازمان فضایی بخش های اصلی فعالیت، سند تصویری کلید عناصر و اجزایی است که در اثر جنبه های مختلف زندگی و فعالیت در سطح شهرستانهای مورد مطالعه شکل گرفته است و هر یک از این عناصر و پدیده ها و روابط موجود بین آنها بر تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر، در شکل دهی به سازمان فضایی جمعیتی تاثیر گذار بوده است. نتیجه این تحقیق با توجه به یافته های به دست امده از تحلیل مدل انتروپی نشان می دهد که عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت را در هر سه شهرستان شاهد هستیم که علارغم وجود امکانات بر ابر برای همه نواحی منطقه عدم توازن در این بخش از سازمان فضایی را منجر شده است.