سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بیتا جاوید فخر – Aix-Marseille Univ, CEREGE, UMR 6635, 13545 Aix en Provence cedex 4, France – دانشگاه زنجان- دانشکده علوم- گروه زمین شناسی.
سیران احمدیان – تهران- خیابان مطهری- پلاک ٣٠٣
اسماعیل شبانیان – Aix-Marseille Univ, CEREGE, UMR 6635, 13545 Aix en Provence cedex 4, France
اولیویه بلیه – Aix-Marseille Univ, CEREGE, UMR 6635, 13545 Aix en Provence cedex 4, France

چکیده:

کپه داغ کوهزادی فعال شامل یک قلمرو دگرریختی با راستای شمال باختری می باشد که در مرز شمال خاوری پهنه برخورد عربی – اوراسیا گسترده شده است. کوههای کپه داغ با وسعتی در حدود ۶٠٠ کیلومتر در امتداد مرز ترکمنستان از دریای خزر تا افغانستان گسترده شده است. این پژوهش بر تحلیل ریخت زمین ساختی از گسلش فعال در بخشی از منطقه کپه داغ باختری (پهنه گسلی شوقان) متمرکز است. گسل شوقان با راستای عمومی خاوری – باختری یکی از گسلهای اصلی در منطقه کپه داغ باختری می باشد. بر اساس شواهد موجود در تصاویر ماهواره ای، مطالعات صحرایی و برداشت های انجام شده گسل شوقان گسلی فعال با ساز و کار راستالغز چپگرد می باشد. بر اساس اندازه گیری های کینماتیک در منطقه، رژیم تکتونیکی ترافشارشی با راستای شمال خاوری – جنوب باختری دارد. زلزله های تاریخی و زمین لرزه (σ امروزی، تنش اصلی بیشینه ( ١ های رخ داده در قرن جاری نشان می دهند که منطقه شمال خاور ایران از لحاظ لرزه خیزی فعال است. زمین لرزه ۶.۵ ریشتر از ابتدای قرن نوزدهم در منطقه کپه داغ رخ داده است. رویداد این – هایی ویرانگر با بزرگی بین ٧.۵ زمین لرزه در پیوند تنگاتنگ با فعالیت لرزه ای گسلهای اصلی منطقه است که نمونه ای از آن در این نوشتار بررسی شده است.