سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی ناکینی – دانشجوی آارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس
محمد محجل – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس،گروه تکتونیک
ابراهیم راستاد – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس،گروه اقتصادی
علی یار محمدی – دانشجوی دکترا، دانشگاه تربیت مدرس،گروه اقتصادی

چکیده:

معادن سرب و روی منطقه تیران در ۵۵ آیلومتری باختر اصفهان واقع شده و از لحاظ تقسیم بندی واحدهای ساختاری-تکتونیکی،در پهنه سنندج-سیرجان قرارگرفته اند. سنگ های منطقه از نظر چین هشناسی به ۵ واحد تقسیم شده است آه شامل: آهک های خاآستری رنگ (واحد ١)، آهک های متوس طلایه سیلتی و ماسه ایی (واحد ٢)، آهک خاآستری سخت با میان لایه هایی از مارن (واحد ٣)، آهک های سیلتی و مارنی (واحد ۴) و آهک های مارنی (واحد ۵). واحدهای سنگی رخنمون یافته سن آرتاس ه پایینی (بارمین فوقانی-آلبین) دارند. بیشتر ( آانی سازی در بین آهک های خاآستر یرنگ (واحد ١) و آهک های متوسط لایه سیلتی و ماس هایی (واحد ٢ صورت گرفته و مرز بین دو واحد به واسطه آان یسازی و گسل خوردگی شدیدا سیلیسی شده است. روند ساختاری در منطقه شما لباختری-جنوب خاوری است. در این منطقه سه تپه با ساختار طاقدیس میل دار وجود دارد آه اجزایی از یک طاقدیس مخروطی هستند. این طاقدی س در اثر گس لهای خاوری –باختری تبدیل به سه تکه طاقدیس میل دار که شامل وجین پایین، وجین بالا و انجیر هچکاب شده است آه امتداد میل آنها به سمت جنوب خاور و در همان جهت زیر دشت پنهان می شوند. گسل های معکوس،شکستگی ها و چین خوردگی نقش مهمی در تجمع مواد معدنی ایفا آرده اند. با توجه به نحوه چین خوردگی، برای تکوین گسل معکوس در سمت جنوب باختری منطقه که به طول ٧ کیلومتر م یباشد، مدل Break thrust fold پیشنهاد میگردد.