سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد حمره لو – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه دامغان
محسن خادمی – عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان

چکیده:

زون افیولیتی سبزوار به دلیل وجود زمیندرز بین ایران مرکزی و کپه داغ در این زون، از اهمیت تکتونیکی فوق العاده ای برخوردار است. پوسته اقیانوسی سبزوار توسط گسلهایی بر روی پوسته قاره ای ایران مرکزی رانده شده است. به همین دلیل تحلیل هندسی و جنبشی این گسلها برای درک مکانیسم جایگیری افیولیت ضروری است. ساختارهایی مانند چین ها و ساختهای مدادی، دایکها و فولیاسیون بخشهای الترامافیک میتوانند برای تحلیل جایگیری افیولیت و سرگذشت تکتونیکی منطقه شاخص های خوبی باشند. با توجه به مطالعات صورت گرفته گسلهای معکوس با شیب به سمت شمال شمال شرق مانند گسلهای بید-طبس-برقبان، افچنگ، عنبرستان-افچنگ از گسلهای اصلی منطقه میباشند که جایگیری افیولیت توسط این گسلها و به سمت جنوب جنوب غرب صورت گرفته است. با توجه به اثبات وجود زون فرورانش در این اقیانوس توسط مطالعات پترولوژی و شیب شمالی گسل های اصلی این منطقه میتوان نتیجه گرفت که پوسته اقیانوسی به زیر پوسته قاره ای کپه داغ زیر رانده شده است. حرکت معکوس این گسلها در نتیجه وجود یک تنش فشارشی با راستای تقریبی N10-20E میباشد. فولیاسیون بخشهای الترامافیک نیز حاکی از یک تنش گوشته ای با امتداد بیشینه N10E میباشد. وجود فاز فشارشی دیگری با توجه به چین ها و درزه های مرتبط با چین خوردگی و ساخت های مدادی در منطقه اثبات میشود که در این فاز جهت گیری محور های اصلی σ ۱ ، σ۲ و σ۳ به ترتیب ۱۵۶/۷ ، ۲۶۴/۶ ، ۰۲۷/۷۹ میباشد.