سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان صابری – کارشناسی ارشد زمین ساخت
مرتضی طالبیان – دکتری زمین ساخت
محمدرضا قاسمی – دکتری زمین ساخت
عباس بحرودی – دکتری زمین ساخت

چکیده:

ناحیه آق دربند در۱۲۰کیلومتری جنوب خاوری مشهد قرار دارد دراین پنجره فرسایشی سنگهای قدیمی پالئوزوئیک و تریاس با یک ناپیوستگی توسط سنگهای ژوراسیک پوشیده شده اند شواهد ساختاری درپنجره فرسایشی آق دربند موید شواهد کوهزایی سیمرین پیشین است تنها دراین ناحیه درکل کپه داغ خاوری می توان سنگهای با این سن را درسطح زمین دید درقسمت شمالی این پنجره یک سری گسلهای امتدادلغز راست بربا شیب بسوی شمال و هم جنوب وجود دارد که با استفاده ازشواهد صحرایی و داده های زیرسطحی که برای نخستین بار دراین پژوهش مورد مطالعه قرارگرفته به نام گسله معدن نامگذاری شد طول این گسل ۵۵ کیلومتر و راستای گسل N60W است برپایه حرکت این گسله گل ساخت مثبت شکل گرفته و موجب چین خوردگی و گسلهای راندگی دراین گستره و متعاقب آن تشکیل تاقدیس مزدوران شده است به منظور تحقیق درباره سازوکار و تغییرات سبک چین خوردگی درمحدوده مورد مطالعه سه برش زمین شناسایی منطقه ای و نیز دو برش عرضی منفرد ترازمند ازساختمان تاقدیسی موجود دربخشهای مختلف منطقه مورد مطالعه ترسیم گردیده است.