سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان صابری – کارشناسی ارشد زمین ساخت
محمدرضا قاسمی – دکتری زمین ساخت
مرتضی طالبیان – دکتری زمین ساخت
عباس بحرودی – دکتری زمین ساخت

چکیده:

کمربندچین راندگی کپه داغ درشمال خاور ایران دربردارنده سنگهای رسوبی است که از زمان تریاس تانئوژن برروی ساختاری فروبوم مانند درمرز پوسته های قاره ای ایران توران نهشته شده اند دراین پژوهش به کمک پیمایش زمین شناسی تفکیک گسلها برپایه گامه های مختلف کوهزایی درپنجه فرسایشی اق دربند انجام شده است براین پایه درگستره آق دربندراستای گسلهای اصلی ایجاد شده درطی کوهزایی هرسینین شمال باختری جنوب خاوری است تاثیر کوهزایی سیمرین پیشین با گسلهای دارای راستای شمال باختر جنوب خاور نمایان است که این گسلها دراثرهمگرایی کج بین صفحه های ایران و توران تشکیل شده اند طبق شواهد بدست آمده ازسبک چین خوردگی و شواهد زیرسطحی و نیز با تهیه برشهای زمین شناسی و مدلسازی آنالوگ پیشنهاد می شود دراثر حرکت گسل راستالغز پی سنگین طی کوهزایی سیمرین پیشین و ادامه آن درسیمرین پسین ساختار عمومی گل ساخت مثبت شکل گرفته است درنتیجه تشکیل این ساختار چین ها و گسلهای راندگی به تقریب موازی با محور چین ها با روند شمال باختر جنوب خاور پدیدامده اند.