سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رسول گل نظری – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد
سیدجمال فرج الله حسینی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد
فرهاد لشگرآرا – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد

چکیده:

امروزه به منظور رسیدن به کشاورزی پایدار و حرکت از کشاورزی معیشتی به سمت کشاورزی اقتصادی نمیتوان صرفاً به علوم و فنون کلاسیک و سنتی بسنده کرد. از اینرو هدف این تحقیق شناسایی ابعاد مختلف عوامل اقتصادی مؤثر بر امکان کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی پایدار از دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان کرمانشاه بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۱۲۲ کارشناس کشاورزی استان کرمانشاه بود. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ۳۵۰ نفر محاسبه شد. ابزار تحقیق پرسشنامه بود و داده‌ها با استفاده از نرم افزار ‌spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت آزمون پایایی ابزار، تعداد ۳۰ پرسشنامه توسط کارشناسان کشاورزی استان کردستان تکمیل شد و کرونباخ آلفا محاسبه گردید (۸/۷۶=α). نتایج این تحقیق نشان میدهد که اعطای تسهیلات بانکی به کشاورزان، درآمد کشاورزان و خرید تضمینی دولت۴/۷۷ درصد بر امکان کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی پایدار مؤثر می باشد.