سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یونس اکبرزاده – کارشناس ارشد اقلیم شناسی، مرکز تحقیقات هواشناسی آذربایجان شرقی
مصطفی حسین بابائی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی، آموزش و پرورش شهرستان گوگان
حمید اکبری – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
فاطمه صادقی شقاقی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

یخبندان یکی از پدیده های اقلیمی است که هر ساله به طور تصادفی اتفاق می افتد و باعث خسارات فراوانی در بخش هایاقتصادی از جمله کشاورزی، فعالیت های صنعتی، حمل و نقل و خطرات جاده ای می شود . ازین رو شناخت و مطالعه دقیقاین پدیده به منظور مقابله با خسارات احتمالی آن لازم و ضروری به نظر می رسد . این تحقیق با هد ف بررسی توزیع زمانی ومکانی آغاز و پایان یخبندان در ۶ ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی منتخب استان زنجان و بر اساس داده های دمای حدأقل روزانه انجام گرفت. سپس با استفاده از روش های آماری ( توصیفی- استنباطی ) و به کمک نرم افزارهای Excel, Spss, Instate, Minitab, Arc GIS به تحلیل زمانی و مکانی احتمال وقوع تاریخ آغاز و تاریخ خاتمه یخبندان پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بطور میانگین اولین یخبندان های منطقه در فصل پاییز بین فاصله ۱۵ اکتبر تا ۱۴ نوامبر ( ۱۴ مهر تا ۲۴ آبان) رخ می دهد و میانگین تاریخ خاتمه یخبندان ها از ۸آوریل تا ۱می (۲۰ فروردین تا ۱۲ اردیبهشت) می باشد. زودترین و دیرترین تاریخ رخداد اولین یخبندان به ترتیب در ایستگاههای خیرآباد و فیله خاصه زنجان رخ داده است.