سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رباب فیروزکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمر
منوچهر چیت سازان – عضو هیئت علمی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
وحید گرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS
سیده فاطمه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمر

چکیده:

دشت گتوند – عقیلی با وسعتی درحدود ۳۴۰ کیلومتر مربع از جمله دشتهای استان خوزستان می باشدکه به لحاظ کشاورزی و جمعیتی دارای اهمیت زیادی است دراین تحقیق به منظور بررسی نوسانات سطح اب زیرزمینی دشت گتوند – عقیلی از داده های بارش ماهیانه و سطح اب ۲۷ چاه پیزومتری استفاده گردید. جهت تحلیل زمانی از هیدروگراف واحد سالهای ابی ۸۸-۸۶ و ۸۸-۸۳ دشت و جهت تحلیل مکانی از نقشه های هم تراز و تغییر ات سطح اب زیرزمینی فروردین و ابان ماه سالهای ابی ۸۷-۸۶ و ۸۸-۸۷ با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS بهرهگرفته شده است نتایج بدستامده از تحلیل های زمانی و مکانی موید افزایش سطح اب زیرزمینی ابخوان محدود ه مورد مطالعه در سال ابی ۸۸-۸۷ می باشد.