سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد رضا فتاحی – دانشجوی مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد
روح الله فتاحی – استادیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد
نورالله مالنجانی – دانشجوی زارعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن فرحبخش – استادیار بخش زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

خشکسالی جلوه ای از اقلیم بوده که در هر ناحیه ای ممکن است رخ دهد و خسارات عمده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی وارد آوره و بعلت طبیعت آرام و مکانیسم پیچیده آن نسبت به دیگر بلایای طبیعی ناشناخته تر می باشد. وجود نیازها و زمینه های کاری منقاوت محققین، باعث شده که هر یک از انها با توجه به دیدگاه خاص و مطالعاتی خود پدیده خشکسالی را از منظر خاصی مورد بررسی قرار دهند، از جمله: خشکسالی هواشناسی(اقلیمی)، خشکسالی هیدرولوژیکی، خشکسالی کشاورزی و خشکسالی اقتصادی- اجتماعی. از جمله مهمترین مراحل ارزیابی وضعیت خشکسالی در هر منطقه تعیین شاخص های خشکسالی به منظور تحلیل میزان شدت و تداوم خشکسالی در آن منطقه است. در این تحقیق با استفاده از آمار بارندگی همگن شده ایستگاههای استان اصفهان در یک پایه آماری مشترک توسط نرم افزار(….) به طور منطقه ای شاخصهای درصد نرمال بارندگی، دهکها، ….. چینی و شاخص بارش استاندارد در سال های مختلف استخراج شد. با توجه به این نکته که اطلاعات اقلیمی از جمله بارش پدیده ای نقطه ای نیستند برای منطقه ای کردن بارش هر ایستگاه با استفاده از تکنیک نزدیکترین همسایه در نرم افزار(…) برای هر سال و برای هر نمایه نقشه ای استخراج شود و سپس با توجه به سطح اثر هر ایستگاه، نمایه مورد نظر به طور متوسط وزنی برای هر سال بدست آمد. نتایج با هر چهار شاخص نشان می دهد که روندی کاهشی را در بارندگی ها شاهد هستیم و احتمالاَ خواهیم بود.