سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد حسنی – کارشناس ارشد عمران آب
مهدی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب

چکیده:

دریان مقاله جهت بررسی تغییرات بستر و سطح مقطع رودخانه از مدل ریاضی استفاده شده است این مدل برای جریانهای دائمی و غیردائمی کاربرد داشته و تغییرات در پروفیل طولی بازه و عرض مقطع را توامان در نظر میگیرد تغییرات مکانی توسط مقاطع عرضی درطول بازه و تغییرات زمانی آن با درنظر گرفتن گامهای زمانی درحین اجرای مدل محقق می شود اساس تحلیلی مدلبرپایه اصل حداقل اتلاف انرژی جریان قرار دارد دراینجا تغییرات فوق توسط یک مثال فیزیکی بررسی می شود بازه مورد مطالعه قسمتی ۱۵ کیلومتر از رودخانه سیمره درپایین دست سدهینی منی ایلام می باشد درنهایت پس از کالیبراسیون مدل با استفاده از مشاهدات اندازه گرفته شده آنالیز حساسیت جهت بررسی تغییرات ارتفاعه و سطح مقطع رودخانه به عمل آمده و نتایج ارایه گردیده است.