سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهادر بخشی – دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک صادقیان – دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تحلیل زمانی تا کنون عمدتا بر روی توانرسانی پیمانهای که دارای تغییرات زمانی زیادی است اعمال میشد. در این مقاله ما طرحی برای تحلیل زمانی الگوریتم ضرب پیمانهایBlakley که تغییرات زمانی آن در مقایسه با توانرسانی پیمانهای بسیار کمتر است، ارایه میکنیم. در این طرح، با فرض داشتن یکی از ورودیها و زمان اجرای الگوریتم و بدون در اختیار داشتن نتیجه عمل ضرب عملوند دیگر بدست میآید در کاربردهای مانند الگوریتم Digital Signature Standard این عملوند یکی از اجزای مخفی سیستم است. در اکثر تحلیلهای زمانی برای کاهش پیچیدگی تحلیل، زمان اجرای مراحل الگوریتم مستقل از هم فرض میشود. در این مقاله نشان میدهیم که این فرض برای الگوریتم ضربBlakley صادق نیست و مدل ریاضی همبستگیها و تاثیر آن در حمله زمانی را بررسی میکنیم. همچنین برای طرح تحلیل زمانی ارایه شده، مکانیزم تشخیص و تصحیح خطا تحلیل معرفی میکنیم.