زلزله و سونامی توهوکو ۲۰۱۱

زمینلرزه توهوکو، سندای ژاپن در ساعت ۱۴:۴۶ روز جمعه ۱۱ مارس ۲۰) ۲۰۱۱ اسفند (۸۹ بهوقت محلی با بزرگای ۹/۰ در ۱۲۵ کیلومتری شرق ساحل هونشو ژاپن و ۳۸۰ کیلومتری توکیو بخشهای وسیعی از ژاپن و قسمتهایی از شرق چین و روسیه را به لرزه درآورد. کانون زلزله در ژرفای ۲۵ کیلومتری و گسلش زمینلرزهای در محدودهای به مساحت حدود ۴۰۰ کیلومتر در حدود ۲۰۰ کیلومتر رخ داد. زمان گسیختگی گسلش ۱۷۳ ثانیه (نزدیک به سه دقیقه) طول کشید و زلزله در پهنه فرورانش ورقه اقیانوسی آرام به زیر ورقه ژاپن به وقوع پیوست. این زلزله ازنظر ردهبندیهای علمی زلزلهشناسی از رده زلزلههای بزرگ (با بزرگای بیش از (۸ است. بخش مهمی از تلفات و خسارتهای این زلزله به وقوع سونامی پس از رویداد اصلی مربوط بود. زلزله توهوکو، سندای ۲۰۱۱ بزرگترین زمینلرزه ثبتشده در تاریخ ژاپن ازنظر اندازه بزرگای زمینلرزه است.

این زلزله بر اساس آمار رسمی ۱۵۸۵۰ کشته، ۶۰۱۱ مجروح و ۳۲۸۷ ناپدید داشت. در آن ۱۲۵ هزار ساختمان تخریبشده یا آسیب دیدند. ۴/۴ میلیون ساختمان با قطع برق و ۱/۵ میلیون ساختمان که با قطع آب مواجه شدند. این زلزله مهمترین رویدادهای مخرب لرزهای تاکنون در ابتدای سده بیست و یکم در دنیای پیشرفته صنعتی است. وقوع انفجار و تخریب نیروگاه هستهای فوکوشیمای شماره ۱ (فوکوشیما دائیچی) با سطح خرابی ۷ از ۷ و مشابه فاجعه نیروگاه هستهای چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ و آلودگی رادیواکتیو در محدوده نیروگاه و آسیبهای وارده به محیطزیست و همچنین مشکلات ایجادشده، مهمترین مسئله وابسته به این زلزله بود. وقوع سونامی خسارتهای زیادی به شهرستانهای ایواته و بخش واکابایاشی وارد کرد، بهنحویکه در روزهای اول ۹۵۰۰ نفر در شهر ساحلی مینامی سانریکو گم شدند و اجساد حدود بیست درصد از ناپدیدشدگان یک ماه بعد از رخداد یافته شد و بعضی نیز همچنان ناپدید ماندند.