سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم روستایی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران
تیمور سهرابی – استاد گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
علیرضا مساح بوانی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
محمدصادق احدی – معاون دفتر ملی تغییر آب و هوا، سازمان محیط زیست

چکیده:

تغیییر اقلیم از جمله پدیده ایی است که بطور جدی کشاورزی و امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار م یدهد از این رو در این مطالعهبه شبیه سازی زیست توده گیاه ذرت در دوره ۲۰۳۹-۲۰۱۰ در منطقه پاکدشت و بررسی تاثیر عدم قطعیت های ناشی از مدل های جفت شده جوی- اقیانوسی بر زیس تتوده گیاه ذرت و آنالیز ریسک پرداختیم. به این منظور از داده های خروجی ۹ مدل AOGCM معرفی شده در چهارمین گزارش ارزیابی تحت سناریو انتشار A2 در دو دوره ۲۰۰۰-۱۹۷۱ و ۲۰۳۹-۲۰۱۰ استفاده گردید، سناریوهای اقلیمی محاسبه، و با برازش تابع بتا وزن دهی شدند. به علت وسعت محدوده تغییرات دما و بارش، ۲۰۰۰ نمونه از هر سناریو اقلیمی تولید و تابع توزیع نجمعی تغییرات دما و بارش رسم و مقادیر تغییرات دما و بارش مربوط به سطوح ریسک ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد استخراج گردید. در این مطالعه از روش آماری، (مدل مولد آب و هوا، LARS-WG) برای ریزمقیاس نمایی داده ها، و مدل گیاهی AquaCrop برای شبیه سازی رشد ذرت استفاده شد. مدل AquaCrop قبل از استفاده توسط داده های مزرعه ای جمع آوری شده در منطقه، واسنجی و صحت سنجی شد و در مرحله آخر مقادیر زیست توده در دوره ۲۰۳۹-۲۰۱۰ با کمک آن، شبیه سازی گردید.نتایج شبیه سازی رشد گیاه ذرت در دوره ۳۰ ساله ۲۰۳۹-۲۰۱۰، نشان از سیر نزولی زیست توده، در تیمارهای آبیاری کامل و کم آبیاری دارد، بطوریکه در سطح ریسک ۵۰ % و تیمارهای آبیاری کامل و ک مآبیاری، به ترتیب ۱/۲۱ و ۱/۴۲ تن برهکتار کاهش در زیست توده پیش بینی شده است. همچنین نتایج آنالیز ریسک نشان داد که تفاوت میان مقادیر زیست توده ذرت در سطوح ۲۵ و ۷۵% در سال ۲۰۳۹، ۰/۷ تن بر هکتار در تیمار آبیاری کامل و ۰/۵ تن بر هکتار در کم آبیاری خواهد بود.