سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نازنین شاه کرمی – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
سعید مرید – گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا مساح بوانی – گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران (پردیس ابوریحان)
هدایت فهمی – شرکت سهامی مدیریت منابع آب وزارت نیرو

چکیده:

یکی از تبعات بارز تغییر اقلیم، تاثیر آن بر نیاز آبی محصولات کشاورزی می باشد که میتواند مدیریت منابع آب را با چالش های جدی همراه سازد. در این تحقیق، با استفاده از مدل هایAOGCMگزارشسومIPCCشامل HadCM3 ،GFDL-R30 ،ECHAM4 ،CSIRO-MK2 ،CGCM2 ،CCSRو NCAR-DOE PCMسناریوی انتشار ۲Aاثرات ناشی از سناریوهای اقلیمی دما و بارندگی تا افق سال ۲۱۰۰ بر نیاز آبی چهار محصول عمده در حوضه زاینده رود شامل گندم، جو، چغندر قند وسیب زمینی بررسی شده است. در تعیین سناریوهای تغییر اقلیم، به دلیل عدم قطعیت ناشی از بکارگیری مدل های فوق، محدوده تغییرات دما و بارندگی ماهیانه آنها برای دوره های آتی بکار گرفته شد. سپس به منظور تحلیل عدم قطعیت و ریسک، سری زمانی ماهیانه دما و بارندگی تا افق ۱۰۰ ساله به تعداد نمونه های لازم ( ۱۰۰۰ نمونه) تولید گردید و در ادامه نیز با استفاده از یک مدل، نیاز آبی متعاقب آنها و ریسک تغییرات در تقاضای آبی چهار گیاه فوق بررسی شد. نتایج حاکی از افزایش معنی دار تقاضا در آب بخش کشاورزی است، ضمن اینکه سیبزمینی حساسیت کمتری را به این پدیده از خود نشان می دهد