سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عبدالحمید صفایی قادی کلایی – استادیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
مهرداد مدهوشی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
امیر کوه کن موخر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده:

همگام با افزایش رقابت مشتریان خواهان تنوع بیشتر در محصول و قرار گیری آن در سراسر کانال توزیع شدند. توسط انجمن مدیریت لجستیک تعریف غیر نظامی لجستیک بدین شرح است: لجستیک بخشی از فرآیند زنجیره تأمین است که برنامه ریزی، اجرا و کنترل مؤثر جریان و انبارش کالاها، خدمات و اطلاعات مرتبط را از نقطه مبداء تا مصرف عهده دار است. قلمرو آماری تحقیق، صنعت کشتی سازی استان مازندران (شرکت صدرا و پرگاسیران) می باشد که ۱۲ نفر از مدیران و سرپرستان جهت نمونه آماری انتخاب شدند. در این راستا توسط مطالعات کتابخانه ای ریسک های برون سپاری خدمات پشتیبانی شناسایی شد. سپس با استفاده از پرسشنامه بومی سازی شاخصه ها بومی شده و ساختار سلسله مراتبی پیشنهادی برای اولویت بندی ریسک ها تهیه شد. در نهایت، از FAHP برای رتبه بندی شاخص ها و ریسک های برون سپاری پشتیبانی در ثنعت کشتی سازی استفاده گردید. مطابق نتایج حاصل، مدیران و خبرگان صنعت کشتی سازی ریسک نیروی انسانی را مهم ترین ریسک برون سپاری خدمات پشتیبانی قلمداد نموده اند.