سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین زنگنه – کارشناس ارشد مکانیک سنگ؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ استان خراسان رضو

چکیده:

تحلیل پایداری شیب دیوارههای سنگی یکی از مسائل ژئوتکنیکی است که قطعیت آن به عوامل بسیاری بستگی دارد. درپروژههایی که وابسته به محیطهای سنگی یا خاکی می باشند بدلیل عدم قطعیت در خصوصیات سنگ یا خاک، روشهای احتمالاتی گزینه مناسبی برای تحلیل پایداری این محیطها میباشد.دیواره جنوبی آنومالیC شمالی معادن سنگ آهن سنگان که دارای ارتفاع ۲۰۰ متر با شیب نهایی ۴۷ درجه می باشد دارای همچین شرایط سنگی است و تحلیل قطعی ایندیواره با خطای زیادی همراه است. برای تحلیل احتمالاتی، در ابتدا بهترین نمودار توزیع احتمال توسط نرم افزار CrystalBall بر هریک از خصوصیات توده سنگ برازش می شود و با شبیه سازی مونت کارلو نمودار توزیع احتمال ضریب ایمنی تعیین می شود. در این مقاله با مقایسه نتایج حاصل از تحلیل احتمالاتی و قطعی دیواره نهایی این منطقه و نیز تک پلههای موجود در این دیواره، مشاهده می شود که بین این دو روش انطباق مناسبی وجود دارد