سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین زنگنه – کارشناس ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
حسین توکلی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تحلیل پایداری شیب دیوارههای سنگی یکی ازمسائل ژئوتکنیکی است که قطعیت آن به عوامل بسیاری بستگی دارد درپروژه هایی که وابسته به محیطهای سنگی یا خاکی می باشند بدلیل عدم قطعیت درخصوصیات سنگ یا خاک روشهای احتمالاتی گزینهمناسبی برایت حلیل پایداری این محیطهاه می باشد دیواره جنوبی آنومالی C شمالی معادن سنگ آهن سنگان که دارای اترافع ۲۰۰ متر با شیب نهایی ۴۷ درجه می باشد دارای همچنین شرایط سنگی است وتحلیل قطعی این دیواره با خطای زیاد همراه است برای تحلیل احتمالاتی درابتدا بهترین نمودار توزیع احتمال توسط نرم افزار CrystalVBALL برهریک از خصوصیات توده سنگ برازش می شود و با شبیه سازی مونت کارلو نمودار توزیع احتمال ضریب ایمنی تعیین می شود. دراین مقاله با مقایسه نتایج حاصل از تحلیل احتمالاتی و قطعی دیواره نهایی این منطقه و نیز تک پله های موجوددراین دیواره مشاهده میشود که بین این دو روش انطباق مناسبی وجود دارد.