سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسلم اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
محمدمهدی خطیب – دانشیار دانشگاه بیرجند
سیدمرتضی موسوی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

گسل اسماعیل آباد شاخه ای ازگسل پی سنگی نهبندان دارای طول ۷۰کیلومتر دردشت سهل اباد حدفاصل سهل آباد ونهبندان قرار دارد که دراین مقاله شاخصه های ریخت زمین ساختی و نوزمین ساختی را برروی این گسل بررسی کردها یم تغییر شاخصهای کمی ریخت زمین ساختی درطول این گسل به خوبی گویای اختلاف درمیزان فعالیت های زمین ساختی هستند که برخی از آنها برای ارزیابی فعالیت تکتونیکی درطول گسل مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت پهنه گسل امتداد لغز اسماعیل آباد از چهارقطعه اصلی و تعدادی شاخه های فرعی تشکیل شده است نتایج محاسبه شاخصهای مورفومتریک همچون مورفولوژی جبهه کوهستان مورفولوژی مقطع دره مورفولوژی کانال آبراهه و تحلیل انها و همچنین مشاهده ریخت زمین ساختهای ایجاد شده درمسیر این گسل میتوان آن را به عنوان یک گسل فعال معرفی کرد اختلاف درمقدار این شاخصها بیانگر تغییر درمیزان جنبایی قطعات اینگسل است