سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور شبان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
فرزین قائمی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
احمد عباس نژاد – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرخ قائمی – کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

مطالعات مورفولوژیکی زمین ساختی و زمین لرزه ای برروی گسل بهاباد حاکی از فعال بودن این گسل در عهد حاضر است مطالعه ی مخروط افکنه ها در حاشیه ی این گسل نشان میدهد که تشکیل توسعه و ریخت شناسی این مخروط افکنه ها تحت تاثیر فعالیت زمین ساختی قطعات گسل بهاباد قرارگرفته اند به گونه ای که راس مخروط ها هیچ پیشرفتگی به سمت جبهه ی کوهستان نشان نمی دهند و جوان ترین بخش مخروطه هانزدیکبه راس آنها است در سطح مخروطه ها مناطق فعال و غیرفعال و گاهی بریدگی عمیق ایجاد شده است نیمرخ طولی مخروطه ها قطعه ای است و مجرای اصلی آنها حاشیه ای و کناری بوده و ساختمان داخلی آنها غالبا دفن شده و گاهی متداخل و کمتر فلسی است. همچنیندر رسوبات نیمه سخت شده ی مخروط افکنه های ده نو ملااسماعیل و جعفر آباد شکستگی های نوزمین ساختی آشکار مشاهده می شود و وجود یکی از شاخه های فرعی گسل بهاباد دراینمنطقه باعث ایجاد زمین لغزش شده است.