سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود فاضلی یلسویی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
هادی محمد زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

دمای خشک شدن و رطوبت نهایی دانه شلتوک عواملی هستند که بر میزان شکستگی دانه طی عمل تبدیل تاثیر می گذارند. در این تحقیق اثر دمای خشک کردن در چهار سطح شامل (۳۳ و ۳۸ و ۴۳ و ۴۸ درجه سانتیگراد)، محتوای رطوبت نهایی دانه برای تبدیل در پنج سطح شامل (۸ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۶% w.b) بر روی ضایعات (درصد شکستگی دانه ها) حاصل از تبدیل دو رقم برنج هاشمی و علی کاظمی) متداول در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. تبدیل نمونه ها بوسیله پوست کن غلتک لاستیکی و سفید کن سایشی ازمایشگاهی انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون خطیخطی چند متغیره داده های درصد خرد پوست گیری نشان داد که هر دو عامل مستقل مورد بررسی یعنی دمای خشک کردن و محتوای رطوبت نهایی تبدیل اثر معنی داری بر درصد دانه های خرد حاصل از پوستگیری و سفیدکنی دارند و مدل رگرسیون خطی چند متغیره توانست با ضریب همبستگی و ضریب تبیین بترتیب ۰/۸۷۴ و ۰/۷۶۳، برای رقم هاشمی و با ضریب همبستگی و ضریب تبیین بترتیب ۰/۷۵۲ و ۰/۵۶۶ برای رقم علی کاظمی، درصد دانه های خرد حاصل از پوستگیری را پیش بینی کند. نتایج همچنین داد مدل نهایی قادر است با ضریب همبستگی و ضریب تبیین بترتیبی ۰/۷۵۷ و ۰/۵۷۳ برای رقم هاشمی و بترتیب ۰/۶۸۱ و ۰/۴۶۴ برای رقم علی کاظمی درصد دانه های حاصل از سفید کنی نمونه ها را پیشگویی کند.