سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا رحمتی – کارشناس ارشد آبیاری و رهکشی، دانشگاه شهرکرد
روح الله فتاحی نافچی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد
حسین صمدی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد
مهدی نادری – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در حوضه های آبخیز کوهستانی بخش عمده ای از بارندگی به صورت برف نازل می شود و جریان حاصل از ذوب برف قسمت اعظم رواناب فصول بهار و تابستان را تشکیل می دهد. لذا شناخت رژیم رودخانه های مناطق کوهستانی با در نظر گرفتن نقش برف برای مباحث مدیریت منابع آب ضروری است. به منظور مطالعه نقش پوشش برف در رژیم آبدهی ماهانه رودخانه های مناطق برفگیر، از داده های ماهانه هواشناسی، هیدرومتری و تصاویر ماهوارهای مودیس (به منظور بدست آوردن سطح پوشیده از برف) در سالهای آبی۸۳-۱۳۸۲ لغایت ۸۵-۱۳۸۴ در زیرحوضه کوهرنگ علیا استفاده شد. نتایج تحقیق نشان میدهد، همبستگی معنی داری در سطح ۱% بین تفاضل درصد تجمعی بارش – جریان خروجی و سطح پوشیده از برف و همچنین بین دبی بیشینه جریان بهاره و سطح پوشیده از برف در ماههای فصل زمستان وجود دارد و در این زیرحوضه رژیم جریان در فصل ذوب برف بیشتر تحت تاثیر سطح پوشیده از برف در حوضه بوده و میتوان براساس سطح پوشش برف در زمستان، حداکثر دبی جریان روزانه فصل بهار را پیش بینی نمود.