سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید منتظری – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد
سمانه افیونی زاده اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

بروز دماهای فرین یکی از نشانه های تغییر اقلیم درهرمنطقه است بررسی دماهای فرین سردوگرم این موضوع را درمورد ایران نیز تصدیق می کند بدین منظوردمای ایران درطی سالهای ۱۳۴۰-۱۳۸۲ مورد بررسی آماری قرارگرفت پایگاه داده ای متشکل از داده هیا دمای ۶۶۳ ایستگاه هواشناسی ایجاد ودماهای روزانه با روش میان یابی به داده های مناسب تبدیل شد سپس برای شناسایی دماهای فرین از نمایه انحراف بهنجار شده دما NTD استفاده شد بدین صورت که انحراف دمای هرروز خاص نسبت به میانگین بلندمدت آن مقایسه و محاسبه شدها ست نمایه انحراف بهنجار شده دما اگر بیشتر از ۲ باشد نشان دهنده وقوع گرمای فرین و اگر کمتر از ۲- باشد نشان دهنده وقوع سرمای فرین است مقایسه دمای ماهانه با میانگین های بلندمدت ایستگاه ها شاهد درستی محاسبه دمای فرین را تایید می کند بررسی ها نشان میدهد که بیشتر رخداد دمای فرین درماه های ۹و۱۰و۱۱ خورشیدی اتفاق افتاده است همچنین باتوجه به نمودار رونددرطی دوره آماری ۴۳ ساله با نزدیک شدن به زمان حال فراوانی وقوع دماهای فرین سرد رو به کاهش و فراوانی وقوع دماهای فرین گرم رو به افزایش گذاشته است.