سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهباز مهرابی – دانشجوی کارشناسی اشد بیابان زدایی، دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده منا
محمد شفیعی زاده – دانشجوی کارشناسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبی
مهران همدم جو – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده م
سجاد صالحی اردلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مناب

چکیده:

افزایش طوفان های گرد و غبار ارزیابی و تحلیل آنها را ضروری ساخته است. حهت شناسایی دقیقتر و هرچه بهتر این طوفان ها، بررسی روند و ارتباط آنها با پارامترهای اقلیمی امری ضروری است. بر همین اساس ابتدا تعداد روزهای همراه با گرد و غبار با قدرت دید کمتر از ۱۰۰۰ متر از ۵ ایستگاه هواشناسی استان خوزستان استخراج گردید. سپس روند سالیانه و فصلی این رخدادها ارزیابی گردید. از طرف دیگر جهت برآورد میزان همبستگی پارامترهای اقلیمی و میزان قدرت دید، سال ۸۷ به عنوان سال شاخص انتخاب گردید و میزان ضریب همبستگی قدرت دید با سه پارامتر رطوبت نسبی، درجه حرارت و سرعت باد برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است که سال ۸۷ بیشترین و سال ۸۳ کمترین تعداد روزهای همراه با گرد و غبار را داشته اند. روند طوفان ها از سال ۸۰ تا ۸۷ افزایشی و بعد از آن کاهشی بوده است. فصل تابستان در بین فصول بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. نتایج حاصل از میزان ضریب همبستگی ها نشان داد که بین سه پارامتر اقلیمی مذکور و قدرت دید همبستگی معناداری برای کوتاه مدت وجود ندارد. باید گفت در بین این سه پارامتر، رطوبت نسبی همبستگی بیشتری با میزان قدرت دید دارد.