سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید منتظری – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
زهرا روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

اقلیم یک عامل بسیار مهم و محدود کننده در تولیدات کشاورزی میباشد. مطالعه اختلاف دمای شبانهروزی یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی تغییر اقلیم و محیط زیست در یک منطقه میباشد . این عنصر از اختلاف دمای حداکثر و دمای حداقل شبانه روز محاسبه میشود. با توجه به اینکه تا کنون تحقیق جامعی در مورد میزان تغییرات دامنه دمای شبانه روزیDTR) به صورت پهنه ای در استان اصفهان صورت نگرفته است، در این پژوهشسعی بر آنست که این تغییرات را مورد بررسی قرار گیرد .بدین منظور مقادیر دمای بیشینه و دمای کمینه از پایگاه داده های هواشناسیدو مقیاس ماهانه وسالانه از ایستگاه های همدید واقلیمی طی یک دوره ۴۸ ساله ۱۹۶۱-۲۰۰۸گرد آوری شد. با داشتن داده های رقومی مرز استان۱۴۴ نقشه هم دما با اندازه یاخته های ۱۵÷۱۵ کیلومتر به روش میانیابی کریگینگ ترسیم شد وهر یک از نقشه های ایجاد شده دارای ۴۸۷ یاخته بود.ازروشهای تعیین تغییر اقلیم پی بردن به وجود روند در سریهای زمانی دماست. به همین منظور با استفاده از آزمون آماری ، رگرسیون خطیروند تغییرات بلند مدت دمای حداکثر و دمای حداقل وDTR مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج حاصل نشانگر روند افزایشی برای دو مشخصه دمای کمینه و بیشینه بوده است ، ولی روند افزایشی دمای کمینه (شبانه) حرکت سریعتری نسبت به روند افزایشی دمای بیشینه (روزانه ) را نمایش میدهد.