سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرحیم امیریان – سازمان آب و برق خوزستان
مهناز جویلی –

چکیده:

دراین مقاله روندچهارپارامتر کیفی اب رودخانه جراحی با استفاده ازآزمون من کندال مورد ارزیابی قرارگرفتها ست پارامترهای کیفی اب شاملمقادیر کلسیم منیزیم سدیم و هدایت الکتریکی بوده که درایستگاه های مشراگه گرگر و شادگان مورد بررسی قرارگرفته اند بدین منظور داده های درازمدت کیفی اب طی سالهای ۱۳۸۷-۱۳۶۸ ازایستگاه های موردنظر تهیه شده و برای بازسازی آنها از روش همبستگی بین ایستگاه های استفاده گردید نتایج آزمون من کندال نشان داد که روند تغییرات پارامترهای کیفی اب رودخانه جراحی دردوره اماری ۲۰ساله ۱۳۸۷-۱۳۶۸ درایستگاه های مورد مطالعه دارای تغییرات باروندهای مثبت منفی و معنی دار بوده اند و همچنین از سرشاخه تا نقطه خروجی تالاب شادگان دارای تغییرات مکانی شدیدی بوده که حاکی ازوجود منابع آلودگی درطول مسیر رودخانه می باشد.