سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیمان دانش کار اراسته – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی ا

چکیده:

با توجه به تعامل اقلیم و محیط زیست، تغییرات اقلیمی اثرات قابل توجه مثبت و منفی بر زیست بوم به خصوص زیست بوم های کشاورزی دارد. برای مدیریت هر چه بهتر منابع به خصوص منابع آب، ضرورت دارد وقوع تغییرات اقلیمی و میزان تأثیر گذاری آن بر زیست بوم کشاورزی شناسایی گردد. سنجش از دور این امکان را فراهم می آورد که ضمن بررسی همزمان سطوح وسیع، با استفاده از تصاویر متوالی یک چهار چوب زمانی و مکانی مناسب برای بررسی رفتار هیدرولوژیکی زیست بو مها بوجود آید. بدین منظور با استفاده از ۶۹۶ تصویر همزمان دما و بارش ماهانه در سطح کشور به بررسی تغییرات زمانی و مکانی این عوامل اقلیمی به عنوان مهم ترین و تأثیرپذیرترین عوامل اقلیمی از تغییرات جهانی آب و هوا اقدام شد. تصاویر مورد استفاده مطابق انتظار تغییرات مکانی عوامل مزبور را نشان داد که متاثر از خصوصیات جغرافیایی و توپوگرافیکی کشور و جهت ورود تود ههای جوی می باشد. اما برای بررسی روند تغییرات زمانی از آزمونMann-Kendalبرای تحلیل سری های زمانی بارش و دما استفاده گردید. نتایج نشان داد که در تمامی کشور روند صعودی دمای میانگین ماهانه مشاهده می شود که حاکی از گرم شدن تدریجی هوا و تأثیر بر ذخایر آبی اعم از مایع و جامد می باشد. تغییرات بارش نیز در سطح کشور در سطوح مختلف معنی دار بود. در نواحی شمال- شمال غرب و جنوب- جنوب شرق روند نزولی بارشماهانه مشاهده شد که ضرورت برنام هریزی منابع آب مبتنی بر تکیه بر اثرات تغییرات اقلیمی را مورد تاکید قرار می دهد.