سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مردیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
زهرا طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
رضا عظیمی – کارشناس ارشد آبشناسی و زمین شناسی
جواد وروانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از آزمون پارامتریک رگرسیون خطی ساده و آزمون ناپارامتریک من – کندال درمحیط نرم افزار آماری R 2.6.0 روند تغییرات دما و بارش سالانه ایستگاه سینوپتیک اراک درنیم قرن اخیر ۱۹۵۹تا۲۰۰۸ تعیین و تحلیل شد طبق نتایج میانگین دمای سالانه ایستگاه سینوپتیک اراک روند افزایشی ناچیزی داشته که این افزایش معنی دار نمی باشد اما میانگین بارندگی سالانه روندکاهشی داشته که درسطح اعتماد ۰/۰۵ معنی دار می باشد این کاهش بارندگی همزاه با برداشتهای بی رویه آبهای زیرزمینی باعث افت سفره های آب زیرزمینی دشت اراک شده که بطور مستقیم براکوسیستم کویر و تالاب میقان اثر گذار بوده است لذا اجرای برنامه های مدیریتی حفاظت آب به خصوص سیستم های استحصال آب باران به منظور تغذیه سفره های زیرزمینی دشت اراک امری ضروری است.