سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نوذر قهرمان – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاور
جواد بذر افشان – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاور
ابوذر قره خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی-

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی روند تغییرات تبخیر از تشت در مقیاس های زمانی سالانه و فصلی در استان خوزستان با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری می باشد. جهت تحلیل روند داده های تبخیر از تشت از دو روش غیر پارامتری، من- کندال و ضریب p اسپیرمن و دو روش پارامتری تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. به این منظور، ۹ ایستگا سینوپتیک واقع در استان خوزستان انتخاب و آزمون های فوق در طول دوره آماری موجود و دوره مشترک ۲۰۰۵-۱۹۹۵ بر روی آنها اعمال گردید. نتایج روند یابی با آزمون من- کندال نشان داد که در سری سالانه ایستگاه بستان و سری زمانی بهار ایستگاه بهبهان(۱۱/۱ درصد از ایستگاه های مورد مطالعه) دارای روند افزایشی و در سری زمانی پاییز ایستگاه آبادان(۱۱/۱ درصد از ایستگاه های مورد مطالعه) دارای روند کاهشی بودند. بر اساس روش ضریب همبستگی پیرسون در سری سالانه ایستگاه بستان(۱۱/۱ درصد از ایستگاه های مورد مطالعه) دارای روند افزایشی بود همچنین در سری پاییز ایستگاه آبادان(۱۱/۱ درصد از ایستگاه ها) دارای روند کاهشی بود. در این مطالعه مشخص گردید در سری زمانی سالانه ایستگاه بستان(۱۱/۱ درصد از ایستگاههای مورد مطالعه) بر اساس آزمونهای من- کندال، p اسپیرمن و پیرسون دارای روند بوده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون هیچ گونه روند معنی داری را در ایستگاههای مورد مطالعه نشان نداد. همچنین شواهد موجود برای قضاوت در مورد وجود روند تبخیر از تشت در استان خوزستان کافی نمی باشد.