سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بختیار محمدی – عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه کردستان

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی روند سالانه و فصلی بارش ایستگاه سنندج طی دوره زمانی ۸۸-۴۴ انجام شد روند تغییرات بارش با استفاده از داده های بارش سالانه و فصلی ایستگاه سنندج بررسی شد از ازمونهای ناپارامتری برای اشکارساختن تغییرات ناگهانی و روند بلندمدت بارش درایستگاه مورد مطالعه استفاده شد. نتایج تحلیل ها حاکی از وجود برخی تغییرات قابل توجه و روند معنی دار در بارش سالانه و فصلی ایستگاه سنندج دارد بطور کلی بارش سالانه ایستگاه سنندج در سالهای اخیر روند کاهشی معنی داری را نشان میدهد میزان کاهش بارش سالانه ایستگاه سنندج ۳/۸ میلی متر براورد گردید همچنین بارش فصل زمستان سنندج روندکاهشی معنی دار را نیز نشان داد بارش فصل بهار، تابستان و پاییز روند مشخصی را نشان نداد