سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیده فاطمه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – دکترای هیدروژئولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم زمین
سیدیحیی میرزایی – دانشجوی دکترای هیدرولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم زمین
سعادت رستگارزاده – دکترای شیمی تجزیه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم پایه
رباب فیروزکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بهبود شبکه داده برداری در مطالعه آبهای زیرزمینی از راهکار های مدیریتی مهم در جهت پایش و توسعه بهینه آبخوان محسوب می شود. در بررسی و مطالعه آبهای زیرزمینی به دلیل محدودیتها عملی و اقتصادی و زمانی، نمونهبرداری و آماربرداری به صورت نقطهای صورت گرفته و با استفاده از روشهای درون یابی مختلف به کل آبخوان تعمیم داده میشود. در این مطالعه از روشهای زمینآماری برای ارائه یک درونیابی بهینه از چگونگی ۱) توزیع نیترات (بعنوان متغیر کیفی) و ۲) تراز آب زیرزمینی(بعنوان متغیر کمی) در دشت رامهرمز استفاده شده است. دشت رامهرمز در بخش غربی استان خوزستان قرار داشته و یکی از دشتهای مهم از نظر کشاورزی محسوب میشود. به منظور انجام درونیابی ازچهار روش کریجینگ: معمولی، ساده، عام و گسسته در محیط برنامه جانبیGeostatistical Analyst نرم افزارArc GIS9.2 استفاده شده است.سپس تخمینهای مختلف پارامتر-های مورد مطالعه با استفاده از شاخصRMSE خطای مجذور میانگین) با همدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان میدهد که روش کریجینگ عام با مدل واریوگرام کروی در حالت ایزوتروپ بهترین روش برای درونیابی تراز آب زیر زمینی وروش کریجینگ عام بامدل واریوگرام نمایی در حالت آنیزوتروپ بهترین روش برای درونیابی غلظت نیترات میباشد