سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی دولتی مهر – رئیس اداره پیش بینی و تحقیقات کاربردی اداره کل هواشناسی استان اردبیل
بهنام مجید پور – دبیر آموزش و پرورش استان اردبیل
عظیم بهبودی – رئیس امور اداری اداره کل هواشناسی استان اردبیل
مریم سلاجغه – کارشناس هواشناسی کشاورزی هواشناسی استان اردبیل

چکیده:

استان اردبیل از دیرباز نقش عمده ای در تامین محصولات آبی و دیمی کشور و ناحیه داشته و طبعا گونه های نوسان در بارش منطقه برای کشاورزان بسیار مهم و حیاتی است از طرفی در اکثر تحقیقات به طور مجزا و مستقل به وضعیت خشکسالی و ترسالی در این خطه پرداخته نشده است و ان را همراه با سایر مناطق همجوار بررسی کرده اند بنابراین لزوم اطلاع از وضعیت دوره های خشک و مرطوب در ساسر این منطقه ضروری به نظر می رسد تا با آگاهی از وضعیت بارش منطقه در گذشته و حال الگوی مناسب برای اینده بدست اید. در این راستا به منظور تعیین روابط خطی بین تعداد وقوع دوره های مرطوب و خشک در ایستگاههای استان اردبیل از روش گرافیکی بر پایه مقادیر بارش ماهانه ۱۳ ایستگاه هواشناسی در محدوده استان اردبیل با طول دوره اماری ۱۵ تا ۳۰ ساله انتخاب شده است. و با انتخاب عدد آستانه ۱۰ برای تعیین مرز ماه مرطوب و ماه خشک مقادیر بارشهای ماهانه در نمودارهای رگرسیونی خطی که در ان محور عمودی به صورت نیمه لگاریتمی نشانگر تعداد وقوع و محور افقی نشانگر دوره های (ماه) خشک و مرطوب نشان داده شده است که بررسی وضعیت خشکی یا مرطوب بودن ایستگاه و میزان شدت وضعیت آن از طریق همین نمودارها مشخص می گردد. بدیهی است هر چه بررسی این دوره ها با بارشهای کتنوع و جدیدتری صورت بگیرد امکان انعکاس واقعیات منطقه و آگاهی از شرایط اقلیمی آن به نحومطلوب تری فراهم می گردد. در بررسی حاضر با استفاده از روش بررسی تعداد وقوع دوره های خشک و مرطوب با رگرسیون خطی که نخستین بار برای بارشهای ماهانه عربستان سعودی مطالعه شده است ( بازوهر و همکاران ۱۹۹۷) با اندک تغییراتی در این روش دوره های مرطوب و خشک برای ۱۳ ایستگاه هواشناسی و تبخیر سنجی و بران سنجی استان اردبیل بررسی شده است.