سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی احمدآبادی – دانشجوی دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی)

چکیده:

در تحلیل پایداری تونلها بدست آوردن منحنی ای که معروف به منحنی مشخصه است برای بیان رابطه ای بین pressure (p(i)) Radial displacement (u(r)) و supportکهp(i)فشار نگهداری سیستم ساپورت و همچنینu® جابجائی محیط تونل می باشد از اهمیت زیادی برخوردار است و بیان برنامه ای که با داشتن ورودی و اطلاعات اولیه سنگ یا خاک و حل برنامه و بدستآوردن منحنی فوق از اهمیت زیادی برخوردار است.از ورودی هایی که در این برنامه مورد نیاز استRشعاع تونل)p بارسنگدر عمق محور تونلc چسبندگی f زاویه اصحکاک)وυضریب پواسیون)وE می باشد که با وارد کردن این ورودی ها در برنامه منحنی مشخصه رسم شده و خروجی اطلاعاتی از جمله تعیین جابجائی مورد نظر و همچنین تعیینp cr فشار بحرانی که حد مرز ناحیه پلاستیک و الاستیک است و همچنین تعیین شعاع ناحیه پلاستیک و جابجائی ها در ناحیه پلاستیک و الاستیک می باشد وبدست آوردن اطلاعات تهیه سیستم نگهداری است.در این مقاله گرافهایی برای منحنی مشخصه برای طبقه بندی پنج کلاس سنگ ارائه گردیده است که با استفاده از انها می توان جابجایی محیطی تونل را بدست اورد.همچنین تغییرات زاویه اصطکاک وچسبندگی و شعاع تونل و بار سنگ در عمق بصورت گرافهایی ارائه گردیده است و در نهایت دو گراف بدست امده که رابطه بین بار سنگ در عمق و فشار بحرانی و همچنین رابطه بین زاویه اصطکاک و فشار بحرانی ارائه گردیده است که هر دو نمودار هم بصورت خطی می باشد