سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی باغانی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
رضا نقدابادی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک و پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه ص
جمال ارغوانی هادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گلپایگان
سعید سهرابی پور – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پلیمرهای حافظهدار ۱ دسته ای از مواد هوشمند هستند که به تازگی مورد توجه قرار گرفته اند. در دهه کنونی عمده فعالیتها در این زمینه، به مدلسازی رفتار پلیمرهای حافظهدار به صورت سه بعدی مربوط میشود. این مدلسازیها باید قابلیت پیشبینی رفتار پیچیده این پلیمرها از جمله پدیده حافظه شکلی ۲ را داشته باشند. در این مقاله با استفاده از ترمودینامیک محیطهای پیوسته و انتخاب متغیرهایداخلی ۳ مناسب رفتار این پلیمرها شبیه سازی می گردد. متغیر داخلی میتواند کرنش ذخیره شده، درصد حجمی هر فاز بر مبنای تئوری پلیمرهای چندفازی و یا کرنش ویسکوالاستیک در هر فاز باشد. درنهایت یک سیکل کامل پلیمر حافظه دار مورد تحلیل قرار میگیرد. همچنین نتایج حاصل با نتایج تجربی موجود در منابع مقایسه می- گردد