سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم غلامی –
داور خلیلی –
محمود جوان –

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی رفتار درزامدت دبی حداکثر لحظه ای ایستگاه جمریز واقع درحوضه ابریز سد درودزن استان فارس و بررسی تاثیرپذیری آن برپهنه بندی سیلاب دررودخانه کر درحوضه ابریز سد درودزن بودها ست دراین تحقیق با استفاده از روشهای اماری Mann-Lepage ,Kendall نحوه تغییراتزمانی دبی جریان مشخص گردید نتایج آزمون Mann-Kendallرفتارکلی داده ها را برای کل دوره آماری ۴۶ساله ۱۳۴۳-۱۳۸۸ بصورت روند کلی افزایش بیان نمود اما براساس نتایج آزمون lepage دوره آماری ۴۶ساله ۱۳۴۳-۱۳۸۸ به سه زیردوره ۱۳۴۳-۱۳۶۲و۱۳۶۳-۱۳۷۸و۱۳۷۹-۱۳۸۸ تقسیم گردید زیردوره ۱۳۴۳-۱۳۶۲ بیانگر روند افزایشی دبی های حداکثر لحظه ای بود که با توجه به مقادیر HK کمتر از ۵/۹۹ روند حاصله درسطح ۹۵درصد بمعنی دار نشد. اما برای زیردوره ۱۳۶۳-۱۳۷۸ مقادیر HK بیشتر از ۵/۹۹ براورد گردید که نشانگر روند افزایشی دبی های حداکثر لحظه ای می باشد.