سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی شاه حسینی – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی مکا
امیررضا شاهانی – دانشیار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

ترکهای نیم بیضوی سطحی، واقع بر سطح بیرونی استوانهی جدار ضخیم تحت بار خمشی متناوب، مورد بررسی قرار گرفته است . تحلیل مسئله با استفاده از مدل سازی سه بعدی اجزای محدود، انجام شده است . به منظور فراهم آوردن امکان استفاده از چگالی مش بالا در نقاط جبهه ترک و جلوگیری از ازدیاد بیرویه المانها، از تکنیک زیر مدل استفاده شده است . ضرایب شدت تنش، با استفاده از روش جابجایی در نقاط یک چهارم محاسبه گردیده است . برای مدل سازی، از المان ایزو پارامتریک ۲۰ گرهای در نقاط عادی و از شکل منفرد این المان در جبهه ترک استفاده شده است . جهت محاسبه رشد ترک از قانون پاریس استفاده شده است . رشد ترک های سطحی در نسبت منظرهای مختلف بر حسب رابطه عمق نسبی بررسی شده است . نتایج بدست آمده از حل عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است .