سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی پیرو – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب
مهدی قمشی – استاد دانشگاه شوشتر
ابراهیم نوحانی – استادیار دانشگاه دزفول
مسعود روانسالار – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب

چکیده:

یکی از اهداف مهمعلم مهندسی رودخانه برآوردمیزان رسوبات و محاسبه توا حمل رسوباترودخانه ای است دراین مقاله یک بازهر از رودخانه بشارواقع دراستان کهگیلویه وبویراحمد بطول۲۵کیلومتر مورد بررسی قرارگرفت بدین منظوردرمقاطع مختلف رودخانه نمونه برداری صورتگرفت جهت تحلیل و بررسی مکان های مناسب جهت برداشت مصالح از هیدروگرافهای ۲ ساله و ۲۵ ساله استفاده شد به منظور انجام شبیه سازی پس از تهیه اطلاعات پایه نظیر اطلاعات مربوط به شکل هندسی رودخانه ضرائب زبری مقاطع مختلف اطلاعات مربوط به مواد رسوبی و دانه بندی رسوبات معلق و بستررودخانه اطلاعات مربوط به هیدرولوژی رودخانه و شرایط مرزی هیدرولیکی پایین دست سیستم رسوب رودخانه درطی مسیر با استفادها ز مدلHEC-RAS برآورد گردید نتایج نشان داد که چنانچه بستر رودخانه نسبت به عمل فرسایش مقاوم باشد درآنصورت بدنه رودخانه شروع به ریزش کرده و باعث تعریض رودخانه خواهد شد محاسبه و تعیین حجم متوسط رسوب خروجی از رودخانه درمقاطع مختلف با استفاده ازا ین مدل قابل محاسبه می باشد