سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مریم ملک محمدی – کارشناس ارشد زمین شناسی تهران شمال
علی هجر – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت موسسه علمی و تحقیقاتی چشم انداز
افشین پارسایی – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

چکیده:

سازندآسماری باسن الیگو- میوسن سنگ مخزن اصلی نفت خام در فروافتادگی دزفول میباشد. این سازند درمیدان نفتی مورد مطالعه به طور م ان یگین ۴۰۰ مترضخامت دارد و یکی از میدانهای نفتی غرب ایران میباشد . سازند کنگان از رخسارههای گوناگون ساخته شده است که بیشتر در شرایط آرام محیطی پدید آمدهاند. .بررسیهای پتروگرافی مقاطع نازک منجر به شناسایی ۹ میکروفاسیس و ۷ پتروفاسیس شدکه مقایسه این میکروفاسیسها باانواع میکروفاسیسهای استاندارد، نشاندهنده نهشته شدن آنها در ۵ گروه محیطی ساحلی–دلتایی، پهنه بالای جزرومدی، پهنه بین جزرومدی، لاگون وسد است. براساس این نتایج، سازندآسماری دربخشهای مختلف یک رمپ کربناته با شیب یکنواخت رسوبگذاری کرده است. فرایندهای دیاژنزی مطالعه شده در مخزن شامل سیمانی شدن، انیدریتی شدن، تجد د یتبلور، میکریتی شدن، انحلال، فشردگی، دولومیتی شدن و ایجاد تخلخل میباشدکه می توانند اثرات منفی و یا مثبتی بر خواص مخزنی داشته باشند.