سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمصطفی مختاباد – دکترای فلسفه هنر،استاد گروه پژوهش هنر
مهران فرصت – دانشجوی دکترای مهندسی معماری
هدیه صدیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

چکیده:

بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی برای توسعه درونزای شهری، با بهکارگیری توانهای بالقوه و بالفعل میراث صنعتی بهعنوان شاهدی ازتحولات فرهنگی گذشته جامعه، به منظور پیوند انسان به هویت جمعی با بهره مندی از صنایع خلاق، میتواند با همافزایی دو محور اقتصاد و فرهنگ در جهت گریز از فقر شهری و تشویق مشارکت و پویش اجتماعی مردم به پایداری اجتماعی منجر شود. این پژوهش با استفاده از روش برنامه ریزی راهبردی وپرسشنامهSWOT به بررسی نقش احیای کارخانه روغن نباتی شکوفه بابل بر توسعه درونزای شهری در حوزه اجتماعی وارائه راهبردهاپرداخته است.در این میان راهبرد استفاده از سیاستهای توسعه درونزای شهری نظیر مرمت و بازآفرینی شهری برای تقویت هویت شهری و تأکید بر خوانش اجتماعی و خاطرات جمعی بنا برای تقویت تعاملات اجتماعی به عنوان مهمترین راهبرد مورد مطالعه میباشد