سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن رهایی – کارش
حسین طاهریان – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان/ سمنان، بلوار دانشجو، ج
نجمه رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشدجامعه شناسی

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش شناخت زمینه های توسعه گردشگری در نواحی بیابانی و نیمه بیابانی و ارائه راهکارهایی برای رفع ضعف ها و تهدیدات و بهره برداری از قابلیت ها و فرصت های پارک ملی کویر است. تحقیق حاضر به لحاظ نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی است که به روش موردی (مورد پژوهی) انجام شده است. پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای توسعه گردشگری در پارک ملی کویر راهبردهای توسعه گردشگری در پارک ملی کویر، با بکارگیری مدل برنامه ریزی استراتژیک (SWOT) پیشنهاد شده است.