سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

اعظم سنایی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)
دکترعلی شائمی برزکی – عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
علی نصر اصفهانی – عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه کیفیت زندگی کاری و شادمانی کارکنان در میان کارکنان دادگستری شهرستان اصفهان به مرحله اجرا در آمده است.در این راستا از جامعه آماری )کلیه کارکنان دادگستری شهرستان اصفهان ( که حدود ۰۷۷ نفر بودند،تعداد ۹۴۲ نفر از کارکنان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه ها پاسخ دادند.روش پژوهش، توصیفی همبستگی و از شاخه پژوهش های پیمایشی می باشد. پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش عبارتند از: پرسشنامه کیفیت زندگی کاری بر اساس الگوی کاسیو با ۴۴ سوال و پرسشنامه شادمانی آکسفورد با ۹۲ سوال.روایی صوری ومحتوایی این دو پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور تایید گردیده است.ضریب آلفای کرونباخ هر دو پرسشنامه ۰/۹۴ بدست آمده که بیانگر پایایی بالای این پرسشنامه ها است. نتایج پژوهش نشان داد: بین کیفیت زندگی کاری و شادمانی (۰/۲۹۵=r) رابطه معناداری وجود دارد (۰/۰۰۱=P). اما نتایج بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاری و شادمانی بدین شرح است :بین مشارکت (۰/۷۰۲=P) ، بهداشت و سلامتی (۰/۵۰۳=P)، امنیت شغلی (۰/۱۱۱=P)، پرداخت منصفانه (۰/۲۳۳=P)، ایمنی (۰/۲۷۵=P) با شادمانی رابطه معنا داری وجود ندارد. در صورتیکه بین پیشرفت شغلی (۰/۰۱۱=P) ، حل وفصل مشکلات (۰/۰۰۵=P)، ارتباطات (۰/۰۰۱=P)، غرور و افتخار شغلی (۰=P) و هویت سازمانی (۰=P) با شادمانی رابطه معناداروجود دارد.