سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا شیخی – مربی دانشگاه آزاد جاسک

چکیده:

هدف ازاین مقاله فشارجانبی لرزه ای مقاوم خاکریز پشت دیوارحائل طره ای درحالت شبه دینامیکی به کمک شبکه عصبی مصنوعی است دراین پژوهش ازپارامترهای مکانیکی خاکریز و فشارجانبی مقاوم متناظر آن که با استفاده ازروابط شبه دینامیکی درنرم افزار matlab بدست آمده به منظور ساخت زوجهای آموزشی و ازمایشی استفاده شده است شبکه عصبی انتشار برگشتی ساخته شده و اموزش داده میشود پس ازاموزش شبکه شبکه بهینه را بدست می آوریم مقایسه نتایج بدست آمده با استفاده ازروابط و نتایج حاصل ازشبکه بیانگر عملکرد قابل قبول شبکه و جایگزینی روابط با مقادیر حاصل ازشبکه و صرفه جویی درزمان محاسبه م ی باشد دراین پژوهش به دنبال بررسی حساسیت شبکه عصبی نسبت به پارامترهای متغیر موثر خاکریز پشت دیوار حائل طره ای و زلزله و ارایه شبکه بهینه به منظور پاسخ مطلوب برای محاسبه فشارمقاوم لرزه یامی باشیم