سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا شیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

هدف ازا ین مقاله تعیین فشار جانبی لرزه ای محرک خاکریز پشت دیوار حائل طره ای در حالت شبه دینامیکی به کمک شبکه عصبی مصنوعی است دراین پژوهش ازمتغیروزن مخصوص خاکریز و فشار جانبی محرک متناظر آن به منظور ساخت ورودی و هدف شبکه عصبی استفاده شده است و حساسیت شبکه عصبی نسب به تک پارامتر وزن مخصوص خاکریز پشت دیوار حائل طره ای بررسی شده است شبکه های ۲و۳ لایه با نرونهای متغیر را اموزش داده و برترین توابع بر حسب کمترین درصد خطا انتخاب می شود و در نهایت شبکه بهینه بدست می اید مقایسه نتایج بدست امده با استفاده از روابط و نتایج حاصل از شبکه بیانگر عملکرد قابل قبول شبکه و جایگزینی روابط با مقادیر حاصل از شبکه و صرفه جویی در زمان محاسبه می باشد.