سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی هدایت پور – پژوهشیار، دانشگاه مالک اشتر
روح الله هادی پورگودرزی – پژوهشیار، دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

بررسی دینامیک شناور با توجه به ماهیت پیچیدهی محیط دریا مسالهایست که سالها توجه دانشمندان را به خود جلب نموده است. مساله حاضر بررسی دینامیک شناوری است که توسط کابل در دو نقطه محمولهی مغروق را به عمق میفرستد. در واقع در این شرایط شناورتحت تاثیر امواج نامنظم بوده و توسط دو کابل این حرکات را به محموله زیرسطح انتقال میدهد. تعیین زاویه ونرخ تغییرات زاویهای درکانال پیچ محموله مغروق و شتابهای عمودی وارد بر آن از مهمترین پارامترهای مورد نیاز برای طراحی این شناور میباشد. درتحقیق حاضر معادله کوپل شدهی شناور و محمولهی مغروق استخراج و با حل همزمان آنها مقادیر جابجایی عمودی، زاویهی پیچ و نیروهای کابل محاسبه شده است. ضرایب هیدرودینامیک شناور و محموله مغروق با استفاده از روش تئوری نوار باریک ۳ بدست آمدهاند. از طیف موج استاندارد جانسوپ ۴برای بررسی اثرات امواج نامنظم استفاده شده است.