سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی محمد احمدوند – دانشیار موسسه آموزش عالی ایوانکی
مهدی باستان – موسسه آموزش عالی ایوانکی
محمد نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

تغییرات سریع محیط کسب و کارسازمان ها را به سوی استفاده ازبرنامه ریزی استراتژیک سوق میدهد یکی ازابزارهای پیاده سازی استراتژی ها کارت امتیازی متوازن می باشد کارت امتیازی متوازن میتواند ازطریق مدلسازی پویایی سیستم که مدلی جامع و کمی است برای سازمان خلق ارزش نماید لذا هدف این مقاله مدلسازی پویایی کارت امتیازی متوازن می باشد که با کمک گرفتن ازحلقه های علت و معلولی درتئوری پویایی سیستم ها مدلی پویا برای مساله ارایهشده تا درتبیین نقشه استراتژیک یک شرکت خودروساز مورد استفاده قرارگیرد.