سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی خیراللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مرتضی شهروی – دانشیار گروه سازه های هوایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

هدف اصلی ازاین تحقیق به دست آوردن تغییر شکل یک بال دراثر جریانات سیال برروی آن می باشد مدلسازی بال هواپیما بصورت یک ورق انجام شده است از آنجا که تئوری ورق نازک استفاده شده است معادلات حاکم برارتعاش ورق ا زمرتبه چهار موجود می باشد تغییر شکل خیز ورق W تابعی از مختصات ورق درصفحه یعنی x,y و نیز زمان t می باشد از آنجایی که t به عنوان یک متغیر مستقل دراین مسئله میدانی درنظر گرفته میش ود با یک مسئله وابسته به زمان گذرا یا دینامیکی سروکار داریم بنابراین علاوه بر شرایط مرزی شرایط اولیه مربوط به متغیر وابسته w نیز به کارگرفته می شود استخراج معادلات به روش حساب تغییرات و با استفاده از اصل هامیلتون صورت گرفته است مدل اجزای محدود بال براساس المان های ورق پایه ریزی شده اند جریان سیال ورودی برروی بال نیز بصورت فشار دینامیکی هوافرض شده است که سرعت سیال ورودی برروی بال یک مقدار ثابت دارد.