سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نیما خالدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
علیرضا حبیبی – استادیاران دانشگاه کردستان
نبرد حبیبی –

چکیده:

معادله حاکم برتیرستونها درحالت دینامیکی یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه چهار است و حل صریح این معادله به سادگی قابل انجام نیست دراین مقالهیک روش حل برای معادله دیفرانسیل مرتبه چهار برای تیرستون تحت بارگذاری انفجار ارایه شده است همچنین حالتی که از اثرات دینامیکی انفجار صرفنظرمی شود یعنی حالت استاتیکی نیز درنظر گرفته شده است سپس یک مثال عددی مورد بررسی قرارگرفته و نتایج درحالت دینامیکی و استاتیکی با هم مقایسه شده اند نتایجحاصل از این تحقیق نشان میدهد که درستونها درحالت کلی نمی توان بدون درنظر گرفتن اثرات ضربه بارانفجار رابصورت استاتیکی درنظر گرفت همچنین نتایج حاکی از این است کهوجود نیروی محوری فشاری تاثیر زیادی در افزایش تغییر مکان درستونها دراثر بار انفجار دارد.